Szivárvány Nevelőszülői Hálózat

Szivárvány Nevelőszülői Hálózat

Az intézmény címe: 4150 Püspökladány, Petőfi Sándor utca 19.

Ellátási terület: Hajdú-Bihar megye, engedélyezett férőhely: 23 fő

Szolgáltatás megkezdésének időpontja: 2008. július 01.

Az egyesület fenntartásában Püspökladány, Petőfi Sándor utca 19. szám alatt önálló nevelőszülői hálózat működik, gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az otthont nyújtó ellátást. A Szivárvány Nevelőszülői Hálózat 2006 júliusában kapta meg a működési engedélyt, jelenleg 23 nevelt gyermek van nevelőszülőknél a Hálózatban.

Az intézmény otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyerekek számára, különleges ellátást igénylő, valamint az utógondozói ellátásban részesülő gyermekek, fiatal felnőttek számára a nevelőszülői hálózat keretében.

A nevelőszülőknek világos és körülhatárolt feladatuk van. az, hogy biztonságos otthont nyújtsanak a náluk elhelyezett gyermekek számára addig, amíg nem kerülhetnek vissza saját vérszerinti családjukba, vagy végleges, örökbefogadó családba. Talán a legfontosabb tudnivaló ezzel kapcsolatban az, hogy nem a vérszerinti szülők, a vérszerinti család másolása a dolguk, hanem családi minták nyújtása, és ezzel egyidejűleg a vérszerinti családdal való kiegyensúlyozott kapcsolattartás.

A nevelőszülő feladata az otthonába elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesített gyermekek, fiatal felnőttek teljes körű ellátása.

Feladatok

A nevelőszülőnél történő elhelyezéssel kapcsolatos feladatok:

  • A nevelőszülő gondozási helyként történő javasolása előtt mérlegelni kell a következőket:
  • A gyermek lakóhelyének, oktatási intézményének megközelíthetőségét,
  • Testvéri, családi kapcsolatok ápolásának biztosíthatóságát,
  • Az elhelyezés okát, és várható időtartamát,
  • Személyiségállapotát, különleges vagy speciális szükségleteit, fejlesztésének lehetőségeit,
  • Nemzetiségi, vallási, kulturális identitását,
  • Nemét, életkorát
  • A gondozásához-neveléséhez szükséges tevékenységek körét
  • A befogadó nevelőszülőnél lévő gyermekek életkor és nemek szerinti összetételét.

 

A nevelőcsaládba helyezés előtti feladatok:

A nevelőszülőnek és a gyermeknek a kihelyezést megelőzősen meg kell ismerkednie. Ez alól az azonnali elhelyezést igénylő, és ideiglenes elhelyezés körébe tartozó esetek képezhetnek kivételt.

Az első találkozást a nevelőszülő tanácsadó szervezi. A bemutatásra a nevelőszülőt és a gyermeket is fel kell készíteni. Az első találkozón a nevelőszülő tanácsadó jelenléte kötelező.

A nevelőszülő a gyermeket a kihelyezés előtt folyamatosan látogatja, amely addig tart, amíg a zökkenőmentes befogadáshoz szükséges kötődés a gyermekben ki nem alakul.

 

A célok elérése érdekében a nevelőszülői hálózatban működő nevelőszülő feladatai:

A gyermekgondozási helyre történő kikerülését követően, a határidők figyelembe vételével, a nevelőszülő tanácsadó segítségével elkészíti a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét.

Az egyéni gondozási-nevelési tervben leírtak szerint biztosítja a gyermek teljes körű ellátását.

Gondoskodik a gyermek, kötelező oktatásba (óvoda, iskola) való részvételéről, támogatja a szükséges felzárkóztatást, kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel. A gyermek óvodai, iskolai ellátása során felmerülő költségeket megtéríti.

Elősegíti a gyermek pályaválasztása, illetve munkába állásra való felkészülését.

Felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre és alapvető személyes ügyeinek intézésére.

A gyámhivatali határozatban foglaltaknak megfelelően biztosítja a gyermek kapcsolattartását szüleivel és más közeli hozzátartozóival.

Az egyéni elhelyezési tervnek megfelelően elősegíti a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülését, vagy ha ez nem lehetséges az örökbefogadó családhoz történő elhelyezését.

Saját háztartásában biztosítja az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt lakhatását és szükség szerinti további ellátását.

Segítséget nyújt a fiatal felnőtt önálló életvezetéséhez, társadalmi beilleszkedéséhez és hozzátartozóival való kapcsolattartásához. Segíti a fiatal munkába lépését és helytállását, keresetének, ösztöndíjának célszerű felhasználását, takarékoskodását.

Biztosítja a gyermekek számára szükséges megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást. Különös tekintettel a különleges szükségletű (életkora alapján, tartós betegség miatt, vagy fogyatékossága miatt) vagy sajátos nevelési igényű gyermekek esetében.

Biztosítja a gyermekek kiegyensúlyozott érzelmi, lelki fejlődése érdekében nyugodt, biztonságot nyújtó családi légkört.

A teljes körű ellátás alapfeladatain túl, a nevelőszülő megfelelő szakmai felkészültség birtokában, valamint ha az életkora és személyiségállapota is lehetővé teszi, elláthatja a tartósan beteg, fogyatékos illetve 0-3 éves korú gyermekek gondozását, amennyiben a nevelőszülői hálózat mindenkori érvényes működési engedélyében különleges feladatokat ellátó nevelőszülőként szerepel.

 

Szolgáltató tevékenység típusa:

– otthont nyújtó ellátás

– különleges és speciális ellátás

– utógondozói ellátás